Středočeská vodovodní a kanalizační

9. 4. 2019: Zjišťování neoprávněně napojené dešťové kanalizace odběratelů na veřejnou splaškovou kanalizaci

Vážení odběratelé,

v průběhu měsíců duben, květen a červen 2019 bude probíhat v obci Řitka postupné zjišťování neoprávněně napojených dešťových svodů z odkanalizovaných nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci metodou vyvíječe kouře. U nemovitostí, které mají dešťové svody zaústěné neoprávněně do veřejné splaškové kanalizace může dojít k efektu kouření z okapů apod. Dešťové vody způsobují technologické problémy na intenzifikované ČOV Řitka a je veřejným zájmem omezit jejich neoprávněné vypouštění do veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody by měly být přednostně akumulovány a využívány na pozemcích odběratelů nebo vhodně zasakovány, případně odváděny samostatnou dešťovou kanalizací v místech, kde je vybudována. Veřejná splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových odpadních vod. Nalezené případy neoprávněného napojení dešťových vod do veřejné splaškové kanalizace budeme řešit s majiteli nemovitostí individuálně dle platné smlouvy o odvádění odpadních vod a platného kanalizačního řádu stokové sítě obce Řitka.